shiseido the collagen
client : shiseido
year : 2012

CD : Masato Kanai , Yuya Furukawa , Takahisa Nakajima
AD : Aya Yagi
CW : Akihiro Terui , Kana Koyama
D : Junpei Sugahara , Ryota Sugahara
PH : Kazunali Tajima , Takaya Sakano

↑